Podział majątku

Sprawy o podział majątku wspólnego są najczęściej nieuchronną konsekwencją orzeczenia rozwodu (jak też mogą wynikać z dziedziczenia, rozwiązania spółki cywilnej). Podziału majątku dorobkowego małżonków, można dokonać już w postępowaniu rozwodowym, choć jedynie wtedy, gdy strony zgodnie ustalą warunki podziału i nie będzie to miało na wydłużenie postępowania. Podziału takiego możemy dokona również w każdym czasie po orzeczeniu rozwodu przed właściwym sądem cywilnym.

Dokonanie podziału majątku wspólnego jest procesem skomplikowanym i często długotrwałym, w którym rozstrzygnąć trzeba kwestie podziału zarówno aktywów jak i pasywów byłych małżonków. Często bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której trzeba spłacić zaciągnięte zobowiązania. Wówczas należy znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie również z udziałem wierzyciela.

Zasadniczo możemy podzielić majątek wspólny na trzy sposoby:

  • przez podział rzeczy wspólnej, co może mieć zastosowanie do rzeczy, które dadzą się podzielić jak np. nieruchomość czy zbiór wartościowych przedmiotów, które nie stanowią kolekcji lub kompletu;
  • przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych;
  • przez sprzedaż rzeczy i podział uzyskanej ceny pomiędzy współwłaścicieli (tzw. podział cywilny);

W przypadku wnoszenia do sądu wniosku o podział majątku wspólnego zobowiązani jesteśmy do wniesienia opłaty sądowej w kwocie 1000,00 zł, gdy nie możemy ustalić wspólnego stanowiska wszystkich współwłaścicieli odnośnie sposobu podziału, bądź 300,00 zł, gdy taką zgodność mamy.

Kancelaria zajmuje się sprawami o podział majątku wspólnego, zarówno dorobkowego małżonków w przypadku rozwodu, jak i działu spadku i pozostałymi sprawami o zniesienie współwłasności.

Z uwagi na wielość i złożoność zagadnień, które muszą być rozstrzygnięte w takich sprawach, w tym uwzględnienie i ustalenie wzajemnych rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami, wysokość udziałów we współwłasności i in. są to postępowania długotrwałe i skomplikowane. Wszczęcie takiej sprawy wymaga w pierwszej kolejności szczegółowego ustalenia z klientem stanu faktycznego i zgromadzenia potrzebnego materiału dowodowego. Proponuję Państwu również pomoc w prowadzeniu negocjacji zmierzających do znacznego przyspieszenia rozstrzygnięcia i ograniczenia kosztów.

Alimenty

Alimenty są instytucją prawa cywilnego, regulującą obowiązek dostarczania środków utrzymania dla uprawnionego. Mogą mieć swoje źródło w stosunku pokrewieństwa (rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo) jak i powinowactwa (małżeństwo). Przepisy prawne regulują zarówno kolejność osób obowiązanych do spełniania tego obowiązku, jak i sposób określana wysokości świadczeń alimentacyjnych. Wysokość kształtuje się bowiem różnie, w zależności od możliwości majątkowych zobowiązanego i potrzeb uprawnionego.

Strony mogą ustalić samodzielnie wysokość świadczenia, lecz kiedy istnieje między nimi spór w zakresie zasadności, bądź też wysokości świadczeń alimentacyjnych, stają się one przedmiotem postępowania sądowego.

Alimenty na rzecz dziecka mogą być dochodzone i ustalanie niezależnie od istnienia związku małżeńskiego między jego rodzicami, bądź też na rzecz małżonka mimo istnienia związku małżeńskiego (zabezpieczenie potrzeb rodziny). W pewnych przypadkach alimenty mogą być również orzekane na rzecz dziecka od jego dziadków, bądź w ramach związków rodzinnych, jak też w wielu innych przypadkach.

Mogą być one podwyższane bądź obniżane w razie zaistnienia przesłanek w postaci zmiany sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej, bądź też zmiany potrzeb uprawnionego.

Każdorazowo, w przypadku braku porozumienia między uprawnionym a zobowiązanym musimy liczyć się z koniecznością wystąpienia na drogę sądową.

Oferuję Państwu swoją pomoc zarówno w sądowych dochodzeniu świadczeń alimentacyjnych, jak również w rokowaniach prowadzonych z drugą stroną, na drodze polubownej.

Serdecznie zapraszam do współpracy,
radca prawny Katarzyna Kaliszczak