Kontakt z dziećmi

Konsekwencją rozwodu rodziców (bądź rozstania partnerów) jest zamieszkanie przez dziecko z jednym z nich. Powoduje to konieczność ukształtowania kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem. Jest to o tyle ważne, że pozostający bardzo często w konflikcie rodzice nie są w stanie porozumiewać się na bieżąco w kwestii ich ustalania. Stworzenie ram prawnych w postaci sądowego ustalenia kontaktów z dzieckiem eliminuje wiele problemów i potencjalnych źródeł nieporozumień w tym zakresie, a także daje dziecku poczucie usystematyzowania sprawowanej nad nim opieki.

Kontakty mogą mieć formę zarówno kontaktów osobistych, co jest regułą, ale także telefonicznych, mailowych, rozmów za pośrednictwem programów typu „skype”.

W kształtowaniu kontaktów ważna jest postawa rodziców: ich otwartość, skłonność do wypracowania kompromisu, zrozumienie, że dobro dziecka ma tu nadrzędne znaczenie. Należy również pamiętać, że utrudnianie kontaktów rodzica z dzieckiem może nieść za sobą konsekwencje w postaci nałożenia przez sąd kary pieniężnej, a z kolei zaniedbywanie tych kontaktów ze strony rodzica uprawnionego może w konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia ich wymiaru.

Oczywistym jest, że w przypadku zmiany sytuacji życiowej konieczna jest również zmiana kontaktów z dzieckiem i dopasowanie ich przez nadanie im nowej formy bądź innych ram czasowych.

Sąd może ukształtować kontakty z dzieckiem nie tylko rodzica, ale także dziadków, rodzeństwa jak również innych osób bliskich, nawet gdy nie są oni złączeni z dzieckiem więzami pokrewieństwa czy powinowactwa.

Jak we wszystkich sprawach rodzinnych proponuję Państwu swoją pomoc w zakresie prowadzenia spraw o kontakty z dziećmi zarówno na drodze postępowania sądowego, jak też podczas pozasądowych negocjacji.

Serdecznie zapraszam do współpracy,
radca prawny Katarzyna Kaliszczak